პროდუქციის/თანხის დაბრუნება


იმ
შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის მიერ შეძენილი  პროდუქცია არ შეესაბამება ვებგვერდზე (www.unishopsale.ge) განთავსებულ აღწერილობას და პროდუქტი აღმოჩნდება გამოუყენებადი მოხმარების მიზნებისათვის (დაზიანებული, არავარგისი), ჩვენ უკან დავიბრუნებთ ასეთს და თანხა დაუბრუნდება მომხმარებელს ან განვახორციელებთ მისი ანალოგიური პროდუქციით ჩანაცვლებას. აღნიშნულ შემთხვევაში პრეტენზია მიიღება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქციის ჩაბარებიდან არ გასულა 24 საათი.