ქვემოთ მოცემული წესები სამართლებრივად არეგულირებს თქვენ მიერ,  ვებგვერდზე (www.unishopsale.ge) განთავსებული პროდუქციით სარგებლობის პირობებს, რისთვისაც გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ:

თქვენ ეთანხმებით ამ წესებს და ადასტურებთ, რომ თქვენი პირადი ინფორმაციის შეგროვება, გამოყენება და გამჟღავნება განხორციელდება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად;

ჩვენი მომსახურება მოიცავს ონლაინ პლატფორმას, რომლის საშუალებითაც მოგეწოდებათ ინფორმაცია ვებგვერდზე განთავსებული პროდუქციის შესახებ;


1. ჩვენთან თანამშრომლობით თქვენ ეთანხმებით შემდეგ პირობებს:

1.1. დაიცავთ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვებგვერდით სარგებლობის პირობებს;

1.2. იძენთ თქვენთვის სასურველ პროდუქციას და თქვენს მიერ მითითებულ ადგილას იღებთ სასურველ შეკვეთას;

1.3. აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ ჩვენ მიერ გამოქვეყენებულ ყველა ფოტო/ვიდეო ნაწარმოებზე განსაკუთრებული საავტორო უფლებები გვეკუთვნის მხოლოდ ჩვენ. უფლებისმფლობელის წერილობით თანხმობის გარეშე არ მოახდენთ ფოტო/ვიდეო ნაწარმოებების რეპროდუცირებას ნებისმიერი საშუალებითა და ფორმით, გამრავლებას, გავრცელებას, საჯარო შესრულებას, საჯარო გადაცემას და სხვა ისეთ ქმედებას, რომელიც იწვევს ან შეიძლება იწვევდეს „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ კანონის დარღვევას.

1.4. პატივისცემით მოეპყროთ მათ, ვისთან შეხებაც გექნებათ მომსახურებით სარგებლობისას, მათ შორის ადმინისტრატორს, კურიერს ან/და ჩვენს სხვა წარმომადგენელს/წარმომადგენლებს;

1.5. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, რომ რიგ შემთხვევებში, უარი ვთქვათ შეკვეთის შესრულებაზე ან გავაუქმოთ იგი, ასევე უარი ვთქვათ პროდუქციის ნაწილობრივ და ზოგ შემთხვევაში სრულ მიწოდებაზე;

1.6. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გვაწვდით მოსაზრებებს ან შენიშვნებს სერვისთან/პროდუქციასთან დაკავშირებით, თქვენ გვანიჭებთ უფლებას, რომ თქვენს მიერ გამოთქმული მოსაზრება, შენიშვნები ან/და კომენტარები გამოვიყენოთ ყველანაირი შეზღუდვებისა და ანაზღაურების გარეშე, ჩვენ მიერ, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისა და ახალი ფუნქციების დანერგვის მიზნით;

1.7. ჩვენ უფლებამოსილები ვართ ნებისმიერ დროს შევიტანოთ ცვლილება წინამდებარე წესებში. ასევე, შესაძლებელია მოხდეს ვებგვერდის რედიზაინი. ჩვენ არ გვაქვს ვალდებულება წინასწარ გაცნობოთ ამის, ან ნებისმიერი სხვა ცვლილების შესახებ. შესაბამისად უფლებამოსილი ვართ, განვახორციელოთ ახალი ფუნქციების დანერგვა, არსებული ფუნქციების შეცვლა/ამოღება, ნებისმიერ დროს, გაფრთხილების გარეშე.


2. კომუნიკაცია

2.1. ჩვენთან თანამშრომლობით, თქვენ უფლებას გვაძლევთ დაგეკონტაქტოთ: ელ.ფოსტით, სმს ტექსტური შეტყობინებით და სატელეფონო ზარების მეშვეობით, თქვენ მიერ მოწოდებულ საკონტაქტო ნომერზე;

2.2. იმ შემთხვევაში, თუ არ გსურთ მიიღოთ სარეკლამო წერილები, ტექსტური შეტყობინებები ან სხვა განახლებული ინფორმაცია, შესაძლებლობა გეძლევათ ნებისმიერ დროს უარი განაცხადოთ ამის შესახებ და გვაცნობოთ წერილობითი ფორმით;


3. მიწოდება

3.1. შეკვეთის ადგილზე მიტანა ხორციელდება საქართველოს მასშტაბით;

3.2. დათქმულ დროში შეკვეთის ადგილზე მიტანა შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს უამინდობის, საგზაო მოძრაობის ან სხვა გაუთვალისწინებელი შემთხვევის დადგომის დროს;

3.3. თქვენ ვალდებული ხართ, შეკვეთის ჩაბარების დროს შეამოწმოთ თქვენ მიერ ვებგვერდზე შეძენილი პროდუქცია. გაითვალისწინეთ, შეკვეთის ჩაბარება გულისხმობს, რომ თქვენ ეთანხმებით პროდუქციის ხარისხს და არ გაგაჩნიათ პრეტენზია მასზე. შესაბამისად ჩვენ ვიხნსით ვალდებულებას პროდუქტთან დაკავშირებულ წუნსა თუ ხარვეზზე;


3.4. იმ შემთხვევაში, თუ ზედაპირული დათვალიერებისას თქვენ ვერ შეამჩნიეთ შეკვეთაზე არსებული წუნი, ხოლო პროდუქციის გახსნის შემდეგ იგი აღმოჩნდება გამოუყენებადი მოხმარების მიზნებისათვის (დაზიანებული, არავარგისი), ჩვენ უკან დავიბრუნებთ ასეთს ან განვახორციელებთ მისი ანალოგიური პროდუქციით ჩანაცვლებას; გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნულ შემთხვევაში პრეტენზია მიიღება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქციის ჩაბარებიდან არ გასულა 24 საათი;


4. დავა მხარეებს შორის

4.1. მოხმარების წესები და პირობები შედგენილია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. დავის არსებობის შემთხვევაში ორივე მხარე ეცდება პრობლემის მოლაპარაკების გზით მოგვარებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში საქმეს განიხილავს სასამართლო, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

პროდუქტი წარმატებით დაემატა

დაემატა სურვილების სიაში